Mål

Föreningens mål skall vara:

- att bidraga till en konkurrenskraftig och lönsam svensk gjuteriindustri

- ett gjuteritekniskt informationsutbyte mellan medlemmar i Föreningen

- ett nätverk mellan personer arbetande inom gjuteriindustrin

- en fortlöpande ökande kompetens inom det gjuteriindustriella området hos medlemmarna


Strategi

Föreningens verksamhet skall inriktas mot:

- information om svensk gjuteriindustri

- kamratträffar kombinerade med föredrag inom det gjuteriindustriella området

- kursverksamhet inom det gjuteriindustriella området

- studiebesök på svenska och utländska gjuterier, leverantörsföretag och hos gjutgodsanvändande företag

 

Handlingsplan

- Genom information om Föreningens verksamhet och liknande åtgärder skall eftersträvas att öka antalet aktiva medlemmar

- Föreningens verksamhet skall finansieras genom medlemsavgifter samt genom annonsintäkter i samband med kurser och kongresser

- Som Föreningens informationsmedium skall i första hand utnyttjas Tidskriften GJUTERIET

- Föreningen skall arrangera konferenser och varje år en årskongress. På konferenserna samt på årskongressen skall information ges om nyheter på det gjuteriindustriella området

- Föreningen och/eller lokalavdelningarna skall arrangera studiebesök på och studieresor till gjuterier, leverantörsföretag och/eller gjutgodsanvändande företag

- Föreningen skall ekonomiskt stödja olika kompetensutvecklingsinsatser med hjälp av de av Föreningen förvaltade fondmedlen